post

A Pastoral Letter on the Local Government Elections 18 May 2011

Greetings to the people of the Province of KwaZulu-Natal

It is once more that period of the year where we are going to cast our votes for local government leadership in our country and the Province of KwaZulu-Natal (KZN) is not least of all. In the past we in KZN have demonstrated our political maturity in a marvellous way. We have shown not only South Africa but the world that we can win and lose elections and be able to live with the results. That is how a democracy works.

We now have political responsibility to go to the polls and choose the leaders we want. Having registered for elections means we must take the next step and go to vote in numbers. This is one way we may be involved actively in making democracy work for our communities. We need to go to the polls and vote intelligently for the local government which will create opportunities for us to be developing and prosperous communities.

We must once more demonstrate that we are a peace-loving people. We must show the passion we have for our local political leaders by voting for them in a peaceful manner. Our communities deserve to be engulfed by peace and responsibility and commitment for the wellbeing of our democracy.

No one among us should be left behind in making this important and historical event for our democracy. And we urge our leaders to be equally responsible in not making the vote less fair and free. We must hold our leaders responsible for their conduct in these local government elections once more.

All of us must lead by example in respecting our electoral systems by holding them in high esteem. We are looking forward to a peaceful period before elections, during and after the event. We believe the Lord will bless this period of elections and bring prosperity to our lovely province – KZN

Yours in Ecumenism


Incwadi evela emabandleni abumbene ngokhetho :18 KuNhlaba 2011

Sibingelela umphakathi wonke waKwaZulu-Natal

Sekuphonde kwaba yileso sikhathi sonyaka futhi lapho sizophonsa khona amavoti ethu sikhetha ubuholi bohulumeni basekhaya, naso isifundazwe saKwaZulu- Natal asisincinyane kunezinye. Kokwedlule I KZN ikhombise ubungqwele kwezombusazwe ngendlela emangazayo. Lokhu asikukhombisanga eNingizimu Afrika kuphela kodwa umhlaba wonke ukuthi noma sehluliwe noma siphumelele okhethweni kodwa siyakwazi ukwamukela imiphumela yokhetho siqhubeke nempilo. Isebenza kanjlo vele intando yeningi.

Manje ke sibhekene nomsebenzi oyinselelo kwezombusazwe ukuba siye eziteshini zokuvota siyovota sikhethe abaholi esibafunayo. Ukubhalisela ukuvota kusho ukuthi simelwe ukuthatha igxathu elilandelayo elingukuya ukovota ngobuningi bethu. Yiyona ndlela leyo esingenza ngayo ukuthi intando yeningi isisebenzele emiphakathini yethu. Masiye eziteshini sivote ngobukhulu ubuchule lobu ukuze sizakhele amathuba entuthuko emiphakathini yethu.

Kufanele siphinde sikhombise ukuthi singumphakathi oluthandayo uxolo. Simelwe ukukhombisa ukuzinikela esinakho ngobuholi bomphakathi wethu sikwenze lokhu ngokuvota ngendlela enoxolo. Imiphakathi yethu ifanelwe ukwenganyelwa uxolo nokuthula nokuzinikela okuphelele kwintando yeningi yethu. Akekho okufanele asilele ngemuva ekwenzeni lengqophamlando kwintando yeningi yethu. Njengalokhu sinxenxa abaholi bethu ukuba nabo bazibophezele ngokufanayo ekwenzeni ukhetho lwethu lube ngolukhululekile noluneqiniso. Simelwe ukubenza abaholi bethu bazi ukuthi kufanele bazilande phambi kwethu futhi njengomphakathi ngendlela abaziphathe ngayo ngesikhathi sokhetho loHulumeni basemakhaya.

Sonke simelwe ukuba yisibonelo esihle ekuhlonipheni izinhlaka zokhetho ngokuluphatha ngendlela enesithunzi nehloniphekileyo. Silangazelela kakhulu isikhathi sokhetho esinokuthula noxolo. Siyakholwa ukuthi iNkosi izosibu- sisela ngalesi sikhathi sokhetho nangemuva kwaso isiphe futhi namathamsanqa kwisifundazwe sethu esisithandayo iKwaZulu-Natal

Yithina abenu ebunyeni bamabandla

Fully endorsed by: KwaZulu-Natal Democracy and Election Forum; KwaZulu-Natal Christian Council; Democracy Development Programme; KwaZulu Regional Christian Council; Diakonia Council of Churches; Young Men’s Christian Association; Southern KwaZulu-Natal Christian Council; Midlands Christian Council, Thukela -Amajuba-Mzinyathi Christian Council; Community Based Organisations Coalition

For more information contact: Dr L M Ngoetjana