post

Pastoral Letter IsiZulu Version for Local Government elections June 2012

Incwadi evela emabandleni abumbene ngokhetho :18 KuNhlaba 2011

Sibingelela umphakathi wonke waKwaZulu-Natal

Sekuphonde kwaba yileso sikhathi sonyaka futhi lapho sizophonsa khona amavoti ethu sikhetha ubuholi bohulumeni basekhaya, naso isifundazwe saKwaZulu- Natal asisincinyane kunezinye. Kokwedlule I KZN ikhombise ubungqwele kwezombusazwe ngendlela emangazayo. Lokhu asikukhombisanga eNingizimu Afrika kuphela kodwa umhlaba wonke ukuthi noma sehluliwe noma siphumelele okhethweni kodwa siyakwazi ukwamukela imiphumela yokhetho siqhubeke nempilo. Isebenza kanjlo vele intando yeningi.

Manje ke sibhekene nomsebenzi oyinselelo kwezombusazwe ukuba siye eziteshini zokuvota siyovota sikhethe abaholi esibafunayo. Ukubhalisela ukuvota kusho ukuthi simelwe ukuthatha igxathu elilandelayo elingukuya ukovota ngobuningi bethu. Yiyona ndlela leyo esingenza ngayo ukuthi intando yeningi isisebenzele emiphakathini yethu. Masiye eziteshini sivote ngobukhulu ubuchule lobu ukuze sizakhele amathuba entuthuko emiphakathini yethu.

Kufanele siphinde sikhombise ukuthi singumphakathi oluthandayo uxolo. Simelwe ukukhombisa ukuzinikela esinakho ngobuholi bomphakathi wethu sikwenze lokhu ngokuvota ngendlela enoxolo. Imiphakathi yethu ifanelwe ukwenganyelwa uxolo nokuthula nokuzinikela okuphelele kwintando yeningi yethu. Akekho okufanele asilele ngemuva ekwenzeni lengqophamlando kwintando yeningi yethu. Njengalokhu sinxenxa abaholi bethu ukuba nabo bazibophezele ngokufanayo ekwenzeni ukhetho lwethu lube ngolukhululekile noluneqiniso. Simelwe ukubenza abaholi bethu bazi ukuthi kufanele bazilande phambi kwethu futhi njengomphakathi ngendlela abaziphathe ngayo ngesikhathi sokhetho loHulumeni basemakhaya.

Sonke simelwe ukuba yisibonelo esihle ekuhlonipheni izinhlaka zokhetho ngokuluphatha ngendlela enesithunzi nehloniphekileyo. Silangazelela kakhulu isikhathi sokhetho esinokuthula noxolo. Siyakholwa ukuthi iNkosi izosibusisela ngalesi sikhathi sokhetho nangemuva kwaso isiphe futhi namathamsanqa kwisifundazwe sethu esisithandayo iKwaZulu- Natal

Yithina abenu ebunyeni bamabandla

Fully endorsed by: KwaZulu-Natal Democracy and Election Forum; KwaZuLu-Natal Christian Council; Democracy Development Programme; KwaZulu Regional Christian Council; Diakonia Council of Churches; Young Men’s Christian Association; Southern KwaZulu-Natal Christian Council; Midlands Christian Council, Thukela -Amajuba-Mzinyathi Christian Council; Community Based Organisations Coalition

For more information contact: Dr L M Ngoetjana